Přihlásit k webu

STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj

Operační program VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) – řešitelem projektu je UTB ve Zlíně. Díky tomuto projektu je zajištěn přístup do databáze ProQuest Central do konce roku 2019 (včetně dvou let udržitelnosti).