Přihlásit k webu

Tematická mapa fondu

1 Antropologie, etnografie
2 Biologické vědy
3 Divadlo, film, tanec
4 Ekonomické vědy, obchod
5 Filozofie a náboženství
6 Fyzika a příbuzné vědy
7 Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 Hudba
10 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11 Jazyk, lingvistika a literární věda
12 Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 Matematika
14 Lékařství
15 Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 Právo
17 Psychologie
18 Sociologie
19 Technika, technologie, inženýrství
20 Tělesná výchova a sport. Rekreace
21 Umění, architektura, muzeologie
22 Výchova a vzdělávání
23 Výpočetní technika
24 Zemědělství
25 Beletrie
26 Literatura pro děti a mládež

 

1

Antropologie, etnografie

304 Kulturní politika
316.7 Sociologie kultury. Kulturní život
39 Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie
391 Oděv, móda, ozdoby
392 Zvyky, mravy, obyčeje v soukromém životě
393 Smrt. Pohřby. Obyčeje při úmrtí
394 Veřejný a společenský život. Každodenní život
395 Společenské chování. Etiketa
398 Folklor. Lidové tradice
572 Fyzická antropologie

 

2

Biologické vědy

502 Životní prostředí a jeho ochrana
504 Znečištění a poškození životního prostředí
57 Obecná biologie
57/59 Biologické vědy
574 Obecná ekologie
575 Obecná genetika. Obecná cytogenetika. Evoluce
576 Buněčná biologie. Cytologie
577 Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika
578 Virologie
579 Mikrobiologie
58 Botanika
581 Obecná botanika
59 Zoologie
591 Obecná zoologie
60 Biotechnologie. Genetické inženýrství

 

3

Divadlo, film, tanec

791 Film. Cirkus. Lidová zábava
791/793 Divadlo, film, tanec (obecně)
792 Divadlo. Divadelní představení
793.3 Pohybové umění. Tanec

 

4

Ekonomické vědy, obchod

003.05 Psaní a stenografie
005 Management. Řízení
005.91/.92 Vedení úřadu (kanceláře). Spisová služba
005.91:82-6 Úřední korespondence
311 Statistika
33 Ekonomie
330.5+338 Národní hospodářství a hospodářská politika
330.8 Ekonomické teorie, doktríny, směry
331 Práce
332 Regionální ekonomie, regionální ekonomika
334 Formy organizace a spolupráce v ekonomice
336.1/.5 Veřejné finance
336.7 Finance
338.3/.4 Hospodářská a výrobní odvětví
339 Obchod
339.3 Vnitřní obchod
339.5 Zahraniční obchod. Mezinárodní obchod
339.7/.9 Světová ekonomika a mezinárodní finance
368 Pojišťovnictví
654 Telekomunikace a dálkové řízení
656 Doprava
656.1/.5 Pozemní doprava
656.2 Železniční doprava
656.6/.7 Vodní a letecká doprava
656.62 Říční doprava
656.8 Poštovní služby a správa
657 Účetnictví
658 Řízení a správa podniku
659 Reklama. Public relations. Média

 

5

Filozofie a náboženství

101 Filozofie
11 Metafyzika
122/129 Speciální metafyzika
13 Filozofie ducha
14 Filozofické systémy a hlediska
14(100)"04/14" Středověká filozofie
14(100-11) Orientální filozofie
14(100-15)"15/20" Moderní západní filozofie
14(3) Antická, starověká filozofie
16 Logika
165 Teorie poznání. Epistemologie
17 Etika. Morální filozofie
2 Náboženství
2-1 Přirozená teologie. Náboženská filozofie
2-23/-27 Bible. Biblistika
2-74 Náboženské právo. Církevní právo
21 Prehistorická a primitivní náboženství
22/24 Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus
25 Náboženství, mytologie, kulty
26 Judaismus
27 Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie
27-1/-2 Křesťanská teologie. Dogmatická teologie
27-4 Praktická teologie. Morální teologie
27-46/-48 Pastorální teologie
27-5 Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život
27-78 Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády
27-9 Dějiny křesťanské církve
271/279 Křesťanské církve, sekty, denominace
28 Islám
29 Moderní duchovní hnutí

 

6

Fyzika a příbuzné vědy

006 Metrologie. Standardizace
5 Přírodní vědy. Matematické vědy
52 Astronomie
520 Astronomické přístroje a metody
521 Teoretická astronomie. Nebeská mechanika
523/524 Sluneční soustava. Hvězdy. Vesmír
53 Fyzika
531 Obecná mechanika. Mechanika pevných a tuhých těles
532 Mechanika tekutin obecně. Mechanika kapalin
533 Mechanika plynů. Aeromechanika. Fyzika plazmatu
534 Mechanické kmity. Akustika
535 Optika
536 Teplo. Termodynamika
537 Elektřina
537.6/.8 Magnetismus. Elektromagnetismus
539 Fyzikální stavba hmoty. Jaderná fyzika. Molekulární fyzika

 

7

Geografie. Geologie. Vědy o Zemi

528 Geodezie. Kartografie
549 Mineralogie
55 Vědy o Zemi. Geologické vědy
550 Geofyzika. Geochemie. Geobiologie. Užitá geologie
551 Geologie. Meteorologie. Klimatologie
552 Petrologie
553 Ložisková geologie
556 Hydrologie
56 Paleontologie
91 Geografie jako věda. Výzkum. Cestování
911 Obecná geografie. Systematická geografie
912 Mapy. Atlasy. Glóby
912:51 Matematická geografie
912:904 Staré mapy
913 Regionální geografie
913(4) Geografie Evropy, reálie, cestování
913(437) Geografie Česka a Slovenska, reálie, cestování
913(5) Geografie Asie, reálie, cestování
913(6) Geografie Afriky, reálie, cestování
913(7) Geografie Severní Ameriky, reálie, cestování
913(8) Geografie Jižní Ameriky, reálie, cestování
913(9) Geografie Oceánie, polárních oblastí, Austrálie, atd.
913:94 Historická geografie

                                         

 

8

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

9 Geografie. Biografické studie. Dějiny
902 Archeologie
903 Pravěk
904 Kulturní památky historického období obecně
908 Studium oblastí a lokalit obecně
908(437) Vlastivěda Česka a Slovenska
929 Biografie
929.5/.9 Genealogie. Heraldika. Šlechta. Vlajky
93/94 Dějiny (obecně)
930 Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví
930.85 Dějiny civilizace. Kulturní dějiny
94(100) Světové dějiny
94(100)"04/..." Dějiny středověku a novověku (obecně)
94(3) Dějiny zemí starověkého světa
94(4) Dějiny Evropy
94(41) Dějiny britských ostrovů
94(420/429) Dějiny Anglie a Walesu
94(430/439) Dějiny zemí střední Evropy
94(437) Dějiny Česka a Slovenska
94(44/449.49) Dějiny Francie a Monaka
94(450/458.2) Dějiny Itálie a italských ostrovů, San Marina, Vatikánu a Malty
94(46) Dějiny států a území na Pyrenejském poloostrově
94(47) Dějiny zemí východní Evropy
94(47+57) Dějiny SSSR a Ruska
94(48) Dějiny skandinávských zemí
94(491.1/494.9) Dějiny ostatních evropských států
94(495/498) Dějiny států a území na Balkánském poloostrově
94(5) Dějiny Asie. Orient
94(510/519) Dějiny Číny, Mongolska a Koreje
94(520) Dějiny Japonska
94(53) Dějiny států a území na Arabském poloostrově
94(54) Dějiny států indického subkontinentu
94(55) Dějiny Íránu
94(560/569.5) Dějiny států západní Asie. Blízký východ
94(581) Dějiny Afgánistánu
94(59) Dějiny států jihovýchodní Asie
94(6) Dějiny Afriky
94(61) Dějiny Tunisu a Libye
94(62) Dějiny Egypta a Súdánu
94(63) Dějiny Etiopie a Eritreje
94(66/67) Dějiny Afriky na jih od Sahary a států/území západní Afriky a přilehlých ostrovů
94(671/679) Dějiny států a území střední Afriky a přilehlých ostrovů. Rovníková Afrika
94(960/989.7)   Dějiny států a území jižní Afriky
94(69) Dějiny afrických ostrovů v Indickém a jižním Atlantském oceánu
94(7) Dějiny Severní a Střední Ameriky
94(71) Dějiny Kanady
94(72) Dějiny Střední Ameriky a Karibské oblasti
94(73) Dějiny Spojených států amerických
94(738) Dějiny západních států USA
94(8) Dějiny Jižní Ameriky. Latinská Amerika
94(81) Dějiny Brazílie
94(82) Dějiny Argentiny
94(85) Dějiny Peru
94(892/899) Dějiny Paraguaye a Uruguaye
94(931) Dějiny Nového Zélandu
94(94) Dějiny Austrálie

 

9

Hudba

78 Hudba
78.01 Muzikologie. Dějiny hudby
78.03 Hudební styly, vlivy, školy
78.07 Hudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání
781 Hudební teorie
782 Divadelní hudba. Opera, opereta, muzikál
783 Církevní hudba. Duchovní hudba. Náboženská hudba
784 Vokální hudba
785 Instrumentální hudba. Symfonická hudba. Hudba pro více nástrojů
786 Hudba pro klávesové nástroje
787 Hudba pro strunné a smyčcové nástroje
788 Hudba pro dechové nástroje

                  

10

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

54 Chemie. Mineralogické vědy
542 Praktická laboratorní chemie. Preparativní a experimentální chemie
543 Analytická chemie
544 Fyzikální chemie
546 Anorganická chemie
547 Organická chemie
548 Krystalografie

            

11

Jazyk, lingvistika a literární věda

003 Systémy psaní a písma. Sémiotika (obecně)
80 Filologie
808 Literární styl. Literární činnost a technika. Efektivní využívání jazyka. Spisovatelská činnost
81 Lingvistika. Jazyky
811.1/.8 Různé jazyky
811.11 Germánské jazyky
811.111 Angličtina
811.112.2 Němčina
811.113 Severogermánské jazyky
811.124 Latina
811.13 Románské jazyky
811.131 Italo-románské jazyky
811.133.1 Francouzština
811.134 Iberorománské jazyky
811.135 Balkánské románské jazyky
811.14 Řečtina
811.16 Slovanské jazyky
811.161 Východoslovanské jazyky
811.161.1 Ruština
811.162 Západoslovanské jazyky
811.162.3 Čeština
811.163 Jihoslovanské jazyky
811.21/.22 Indoíránské jazyky
811.41 Afroasijské (hamitosemitské) jazyky
811.51 Uraloaltajské jazyky
811.58 Čínské jazyky
811.9 Umělé jazyky
82 Literatura. Literární život
82-1/-8 Literatura různých forem a žánrů (o ní)
82-9 Literární kritika, věcná literatura a různé další žánry
82-93 Literatura pro děti a mládež (o ní)
82-97 Náboženská literatura. Duchovní literatura (o ní)
82.0 Literatura (teorie)
821.09 Literatura v různých jazycích (o ní)
821.11.09 Germánské literatury (o nich)
821.111.(73).09 Americká literatura (o ní)
821.111.09 Anglická literatura, anglicky psaná (o ní)
821.112.2.09 Německá literatura, německy psaná (o ní)
821.124.09 Latinská literatura, latinsky psaná (o ní)
821.13.09 Románské literatury (o nich)
821.131.1.09 Italská literatura (o ní)
821.133.1.09 Francouzská literatura, francouzsky psaná (o ní)
821.134.2.09 Španělská literatura, španělsky psaná (o ní)
821.134.3.09 Portugalská literatura, portugalsky psaná (o ní)
821.16.09 Slovanské literatury (o nich)
821.161.09 Východoslovanské literatury (o nich)
821.161.1.09 Ruská literatura (o ní)
821.162.09 Západoslovanské literatury (o nich)
821.162.1.09 Polská literatura (o ní)
821.162.3.09 Česká literatura (o ní)
821.162.4.09 Slovenská literatura (o ní)
821.163.09 Jihoslovanské literatury (o nich)
821.41.09 Afroasijské (hamitosemitské) literatury (o nich)
821.521.09 Japonská literatura (o ní)
821.81/.82.09 Literatury severoamerických Indiánů (o nich)
82:03 Literární slovníky, encyklopedie. Konkordance
82:05 Literární revue, časopisy
82:06 Literární organizace, soutěže
82:37 Literární výchovné programy

                                                                              

12

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

00 Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
01 Bibliografie. Katalogy
02 Knihovnictví. Informatika
021 Funkce, význam a využívání knihoven
022 Budovy, areály a zařízení knihoven
023 Řízení knihoven
024 Služby knihoven
025 Organizace knihoven a knihovních fondů
025.3/.4 Katalogizace. Selekční jazyky
026 Odborné/speciální knihovny
026/027 Knihovny
027 Univerzální knihovny. Veřejné knihovny. Soukromé knihovny
028 Čtení. Četba
030 Všeobecná příručková díla
050 Seriálové publikace. Periodika
06 Organizace všeobecné povahy
069 Muzea. Muzeologie. Muzejnictví. Výstavy
070 Noviny. Tisk. Žurnalistika
08 Souborná díla
09 Rukopisy, prvotisky, staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla
093 Prvotisky
094 Staré tisky
095/096 Vzácná díla
316.77 Informační věda
655 Polygrafie. Vydavatelství a knižní obchod

                                                    

13

Matematika

51 Matematika
510 Obecné úvahy o matematice
511 Teorie čísel
511.1 Aritmetika
512 Algebra
514 Geometrie
515.1 Topologie
517 Matematická analýza
519.1/.8 Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování

                

14

Lékařství

61 Lékařské vědy. Lékařství
611 Anatomie člověka a srovnávací anatomie
612 Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
613 Hygiena. Lidské zdraví
614 Veřejné zdraví a hygiena
614.8 Úrazy a jejich prevence
614.84 Požáry. Ochrana před požáry
615 Farmacie. Farmakologie
615.8 Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
616 Patologie. Klinická medicína
616-053.2 Pediatrie
616-053.9 Geriatrie
616-092 Experimentální medicína
616.31 Stomatologie
616.89 Psychiatrie
617 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie
618 Gynekologie. Porodnictví

                            

15

Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

32 Politika
321 Politologie
322 Politika a náboženství. Vztahy mezi církví a státem
323 Vnitropolitický vývoj, politický život
324 Volby, volební kampaně, referenda
325 Mezinárodní migrace, exil, kolonizace
327 Mezinárodní vztahy, světová politika
328 Zastupitelské orgány. Vlády. Politické systémy jednotlivých zemí
329 Politické strany a hnutí
35 Veřejná správa
35.07 Organizace a řízení veřejné správy
351 Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
352/354 Stupně místní, oblastní a ústřední správy
355/359 Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly
356 Vojenská služba. Pěchota
358 Vojenské letectvo. Dělostřelectvo. Ženijní jednotky. Technické služby armády. Chemické vojsko

                            

16

Právo

34 Právo
341 Mezinárodní právo
342 Ústavní právo. Správní právo
342.53 Zákonodárství
343 Trestní právo
343.9 Kriminalistika
344 Vojenské trestní právo
346 Hospodářské právo
347 Soukromé právo
347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví.
Patentové právo. Autorské právo
347.9 Občanské soudní řízení. Soudnictví
349 Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí

                     

 

17

Psychologie

133 Ezoterismus. Okultismus
159.9 Psychologie
159.92 Vývojová psychologie. Individuální psychologie
159.93/.94 Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
159.95 Vyšší duševní procesy
159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy. Hlubinná psychologie
159.97 Psychopatologie
159.98 Aplikovaná psychologie

 

18

Sociologie

061.2 Nevládní organizace a kooperace
3 Společenské vědy
308 Sociografie
314 Demografie. Populace
316 Sociologie
316.3 Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
316.33 Ekonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit
316.36 Manželství a rodina. Sexuální vztahy
316.4 Sociální procesy
316.4/.7 Sociální interakce. Sociální komunikace
326 Otroctví
343.8 Vězeňství
343.97 Kriminologie
36 Zajištění duševních a materiálních potřeb
364 Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
364-1/-7 Druhy sociální pomoci a služeb
364.3 Sociální pojištění. Zdravotní pojištění. Důchody
365 Požadavky na bydlení a jejich uspokojování
366 Ochrana spotřebitele. Chování spotřebitele
649 Domácí péče o děti, nemocné a hosty

                              

19

Technika, technologie, inženýrství

62 Technika všeobecně
620.1/.2 Nauka o materiálu
620.9 Energetika
621 Strojírenství
621.039 Jaderná technika
621.3 Elektrotechnika
621.38 Elektronika
621.39 Sdělovací technika
622 Hornictví
623 Vojenská technika
624 Stavební inženýrství
625 Pozemní komunikace. Železniční stavitelství
626/627 Vodní stavitelství. Vodní hospodářství
628 Sanitární technika. Vodárenství. Odpadové hospodářství. Světelná technika
629 Dopravní prostředky
64 Domácí hospodářství
640.4 Hotelnictví. Stravování
641 Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla
643 Byt. Místnosti. Vybavení bytu
645 Nábytek
646 Odívání. Péče o tělo
648 Praní. Čištění
66 Chemický průmysl. Chemická technologie
661 Chemikálie
662 Výbušniny. Paliva
663 Průmysl nápojů. Kvasný průmysl. Průmysl pochutin
664 Potravinářský průmysl
665 Oleje. Tuky. Vosky. Pojiva. Pryskyřice
666 Sklářství. Keramika. Cement
667 Průmysl barviv
669 Metalurgie
67/68 Řemesla. Různá odvětví průmyslu
671 Předměty z drahých kovů
672 Předměty ze železa a oceli
674 Dřevo. Dřevařský průmysl
675 Kožedělný průmysl
676 Papírenský průmysl
677 Textilní průmysl
678 Průmysl makromolekulárních látek. Gumárenský průmysl. Průmysl plastů
679 Výroba kabelů, provazů a lan. Průmysl kamene
681 Přesná mechanika a přístroje
681.5 Automatizační a řídící technika
683 Železářství. Zámečnictví. Topná zařízení
684 Nábytkářský průmysl
685 Zpracování kůže. Obuvnictví
686 Knihařství. Sklenářství. Kancelářské potřeby
687 Oděvní průmysl. Kosmetika. Kadeřnictví. Péče o vzhled
688 Dekorační předměty. Hračky. Galanterie
69 Stavebnictví
691 Stavební hmoty
692 Konstrukční prvky a části staveb
694 Dřevěné stavby. Tesařství. Truhlářství
696 Instalace v budovách
697 Vytápění, větrání, klimatizace
699.8 Ochrana budov

 

20

Tělesná výchova a sport. Rekreace

613.7 Zdraví a hygiena volného času, rekreace a spánku
79 Rekreace. Volný čas. Zábava. Hry. Sport
793 Společenská zábava
794 Deskové a stolní hry, logické hry, hry zručnosti
794.9 Hry závislé na náhodě
796 Sport. Hry. Tělesná cvičení
797 Vodní sporty. Letecké sporty
798 Jezdectví. Sporty se zvířaty

 

21

Umění, architektura, muzeologie

7.01/.09 Umění
71 Územní plánování. Urbanismus. Památková péče
72 Architektura
72/76 Výtvarné umění
73 Sochařství, keramika, porcelán, umělecké zpracování kovů
74 Kresba. Umělecká řemesla
75 Malířství
76 Grafické umění. Grafika
77 Fotografie. Fotografické postupy

                

22

Výchova a vzdělávání

37 Výchova a vzdělávání
37.014 Vzdělávací a výchovná politika
37.016 Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
37.09 Organizace výuky a vzdělávání
373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání
373.5 Střední školy
374 Výchova a vzdělávání dospělých. Mimoškolní výchova a vzdělávání
376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
377 Odborné vzdělávání
378 Vysoké školy

                 

23

Výpočetní technika

004 Počítačová věda. Výpočetní technika. Informační technologie
004.2 Počítačová architektura
004.3 Počítače. Hardware
004.4/.6 Programování. Software
004.7 Počítačové sítě
004.8 Umělá inteligence
004.9 Speciální počítačové metody. Počítačová grafika
007 Teorie systémů. Automatické systémy. Informační systémy. Kybernetika

              

24

Zemědělství

63 Zemědělství a příbuzné oblastí vědy a techniky
630 Lesnictví
631 Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie
632 Ochrana rostlin. Fytopatologie
633 Rostlinná výroba
634 Ovocnářství
635 Zahrádkářství
636 Chov zvířat. Živočišná výroba
636.09 Veterinární lékařství
637 Živočišné produkty
639.1 Myslivost
639.2/.6 Rybářství
712 Plánování krajiny. Parky. Zahrady

                    

25

Beletrie

821 Literatura v různých jazycích
821-1/-8 Literatura různých forem a žánrů
821-31/-34 Milostná, dobrodružná, fantastická próza
821-97 Náboženská literatura. Duchovní literatura
821.11 Germánské literatury
821.111 Anglická literatura, anglicky psaná
821.111(73) Americká literatura
821.111(73)-3 Americká próza
821.111-1 Anglická poezie, anglicky psaná
821.111-2 Anglické drama, anglicky psané
821.111-3 Anglická próza, anglicky psaná
821.112.2 Německá literatura, německy psaná
821.112.2-1 Německá poezie, německy psaná
821.112.2-2 Německé drama, německy psané
821.112.2-3 Německá próza, německy psaná
821.124 Latinská literatura, latinsky psaná
821.124-1 Latinská poezie, latinsky psaná
821.124-2 Latinské drama, latinsky psané
821.13 Románské literatury
821.131.1-3 Italská próza
821.133.1 Francouzská literatura, francouzsky psaná
821.133.1-1 Francouzská poezie, francouzsky psaná
821.133.1-2 Francouzské drama, francouzsky psané
821.133.1-3 Francouzská próza, francouzsky psaná
821.134.2 Španělská literatura, španělsky psaná
821.134.2-1 Španělská poezie, španělsky psaná
821.134.2-2 Španělské drama, španělsky psané
821.134.2-3 Španělská próza, španělsky psaná
821.134.3 Portugalská literatura, portugalsky psaná
821.14'02 Řecká antická literatura
821.14'02-1 Řecká antická poezie
821.161.1 Ruská literatura
821.162 Západoslovanské literatury
821.162.1 Polská literatura
821.162.3 Česká literatura
821.162.3-1 Česká poezie
821.162.3-3 Česká próza
821.162.4 Slovenská literatura
821.163 Jihoslovanské literatury
821.17 Baltské literatury
821.41 Afroasijské (hamitosemitské) literatury
821.51 Uraloaltajské literatury
821.521 Japonská literatura
821.58 Sino-tibetské literatury
821.81/.82 Literatury severoamerických Indiánů

 

26

Literatura pro děti a mládež

0/9-0.53.2 Literatura pro děti a mládež (naučná)
821-93 Literatura pro děti a mládež (beletrie)