Přihlásit k webu

Formát publikace

Doporučené nastavení pro nejčastější formáty publikací:

 
formát rozměr (v mm) okraj horní/dolní (v mm) okraj levý/pravý (v mm) vhodná velikost písma
A4 210 x 297 27/35 27/27 11-12
B5 176 x 250 25/34 25/25 10
A5 148 x 210 20/27 20/20 10

 

Autoři si mohou zvolit libovolný formát, nicméně je třeba brát v úvahu, že atypický formát může zvýšit náklady na tisk publikace.

 • Poznámka k velikosti písma: Pokud výsledný formát vaší publikace bude A5, B5, ale knihu píšete na A4 (tzn., že při realizaci tisku dojde ke zmenšení), je třeba, aby písmo mělo dostatečnou velikost, tj. aby bylo po zmenšení čitelné. V těchto případech je pro formát A5 doporučována základní velikost písma 14, u formátu B5 velikost písma 12.

Vazba publikace

Základní dělení knižních vazeb je na měkké a tuhé. Tuhé vazby jsou odolnější, ale jejich výroba je náročnější a dražší. Proto se v poslední době rozšířilo používání měkkých vazeb (tzv. paperback), což umožnilo snížit náklady na tisk knih. Dále se měkké i tuhé vazby dělí podle způsobu spojení na lepené a šité.

 • V1 - šitá (ve hřbetu se knižní blok spojí sponkami) - vazba vhodná pro publikaci s nízkým počtem stránek (do 100)
 • V2 - brožovaná (knižní blok je spojen lepidlem)
 • V8 - pevná vazba

Výstupní formát a kvalita tiskových podkladů

Tiskové podklady tiskárně předávejte ve formátu PDF. Soubory ve Wordu nejsou vhodné - mohou způsobit problémy, protože při jejich otevření na jiném počítači může dojít k přeformátování dokumentu.

Obálku je třeba dodat s ořezovými značkami, s šířkou včetně hřbetu a s přesahem barevného podkladu (tzv. spadávkou, obvykle 3 až 5 mm).

PDF soubory by měly být ve CMYkových barvách (pokud vám záleží na barevných odstínech)
a obrázky musí mít dostatečné rozlišení (alespoň 300 dpi). Čím větší rozlišení obrázky nebo fotografie mají, tím je jejich tisk kvalitnější.

S převodem textu do tiskových PDF vám může pomoci samotné vydavatelství. Rovněž může zajistit návrh grafického designu obálky (nebo dokonce celé publikace).

Číslování stránek

U publikace bez patitulu začnete číslování textu číslicí 3 (strana 1, tj. titulní list, a strana 2 s ISBN se nečíslují, ale započítávají!).

 • Poznámka 1: Číslo stránky se nevkládá ani na stránku s věnováním nebo fotografií na začátku publikace (první textová strana pak nese číslo 5), ani do tiráže na konci.
 • Poznámka 2: Nová kapitola by měla ideálně začínat na liché stránce.

Rok vydání a ISBN

Rok vydání a ISBN se uvádí na zadní stranu titulního listu. Rok vydání uveďte ve větě “Vydala Technická univerzita v Liberci v roce xxxx.”. Číslo ISBN uvádějte ve tvaru: ISBN 978-80-xxxx-xxx-x, tzn. se zkratkou ISBN a bez dvojtečky.

Tiráž

Tiráž publikace, obvykle umístěná na konci publikace, musí obsahovat (dle zákona č. 37/1995 Sb.
o neperiodických publikacích):

 • název díla
 • jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena
 • název vydavatele a jeho sídlo
 • rok prvního vydání, je-li znám
 • u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad
 • označení nositele autorských práv
 • ISBN
 • název a sídlo výrobce publikace a rok, ve kterém byla publikace vydána

Může obsahovat též:

 • číslo vydání
 • počet stran
 • výše nákladu
 • editory atd.

Na zadní straně obálky musí být vložen čárový kód (vygenerované ISBN - generátor čárových kódů zde). 

Náležitosti RIVu

V případě, že chcete publikaci zadat do RIVu, nezapomeňte na formální atributy knihy:

 • odkazy na literaturu v textu
 • seznam použité literatury
 • souhrn v alespoň jednom světovém jazyce
 • eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů
 • ISBN

Přesné požadavky, které kniha musí splňovat, naleznete v aktuální Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů dostupné zde na stránkách.