Přihlásit k webu

Pokyny pro přidělení ISBN

ISBN (International Standard Book Numbering) je jedinečný mezinárodní identifikátor publikace
a je povinným prvkem. Systém ISBN v ČR spravuje Národní knihovna ČR - Národní agentura ISBN
v ČR (dále jen agentura ISBN; viz zde).

TUL jako součást systému ISBN vystupuje jako vydavatel, tzn. jako organizace, která je zodpovědná za obsah a která nese i riziko při zpřístupňování publikace.

TUL plní prostřednictvím svého pracoviště vydavatelství tyto funkce:

 • správa bloku ISBN,
 • zodpovídá za přidělení ISBN publikaci,
 • zodpovídá za správnost přidělovaných čísel ISBN,
 • informuje agenturu ISBN o přidělených číslech ISBN,
 • vede evidenci přidělených čísel ISBN,
 • zajišťuje zveřejnění čísel ISBN a titulů, jimž byla přidělena.

Kdy a jak o ISBN žádat:

 • ISBN přiděluje vydavatelství na základě vyplněného a podepsaného formuláře Návrh na vydání.

Co musí publikace splňovat, aby mohlo být ISBN přiděleno:

Přidělování čísel ISBN se řídí ČSN ISO 2108 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN) a Příručkou pro uživatele systému ISBN


Několik nejdůležitějších zásad:

 • ISBN se uvádí na zadní stranu titulního listu ve tvaru: ISBN 978-80-XXXX-XXX-X (tzn. se zkratkou ISBN a bez dvojtečky)
 • Samostatné číslo ISBN musí být přiděleno každému novému vydání knihy.
 • Samostatné číslo ISBN musí být přiděleno každé odlišné formě, v níž je daný titul vydáván či produkován (např.: jiné číslo ISBN bude mít vázané a jiné brožované vydání, jiné číslo ISBN tištěné a jiné elektronické vydání apod.). U elektronické publikace bude mít samostatné číslo ISBN každý samostatně dostupný formát (např.: .ePub, .pdf, .html, .lit).
 • Přílohy a doplňky ke knize (např. plány, zvukové kazety a videokazety, CD-ROM, DVD apod.) dostanou stejné číslo ISBN jako kniha.
 • Dotisk, tj. vydání knihy mechanickou reprodukcí z její původní sazby, vydaný stejným vydavatelem, dostává stejné číslo ISBN základního vydání. Pokud byl ale dotisk proveden pro jiného vydavatele a údaje o něm jsou v knize uvedeny, považuje se dotisk za nový titul
  a kniha dostává nové číslo ISBN. Musí být vždy uvedeno, o dotisk kolikátého vydání se jedná (např.: Dotisk 1. vyd.).
 • Vyjde-li jedna kniha v různých jazycích, pak dostane každá jazyková verze své číslo ISBN.
  V knize se uvádějí čísla ISBN všech jazykových verzí. Jako první se uvádí číslo ISBN konkrétního titulu, pod ním číslo ISBN ostatních jazykových verzí v libovolném pořadí, přičemž doplňkový údaj je uveden v kulaté závorce za příslušným číslem ISBN.

 • Např.:
  ISBN 978-80-7494-123-4
  ISBN 978-80-7494-124-5 (angl. vyd.)
  ISBN 978-80-7494-125-6 (něm. vyd.)

Na co je ještě třeba myslet?

Žádáme vás, abyste neopomněli ve sborníku uvést:

 • logo fakulty TUL
 • rok vydání: na zadní straně titulního listu uveďte vedle čísla ISBN i větu “Vydala Technická univerzita v Liberci” a rok vydání.
 • tiráž

Tiráž publikace, obvykle umístěná na konci publikace, by měla obsahovat:

 • název díla
 • jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena
 • název vydavatele a jeho sídlo
 • rok prvního vydání, je-li znám
 • u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad
 • označení nositele autorských práv
 • ISBN
 • název a sídlo výrobce publikace a rok, ve kterém byla publikace vydána
 • Může obsahovat též: číslo vydání, počet stran, výše nákladu, editory atd.
 • vzor viz zde - sborník a nadále zde - skripta.

Na zadní straně obálky musí být vložen čárový kód (vygenerované ISBN)
Povinné výtisky a stálá objednávka knihoven ČR v případě vydání neprodejné publikace: do 4 dnů od vydání předá předkladatel patřičný počet výtisků publikace (dle Návrhu na vydání) vydavatelství.
V případě on-line publikace je nutné zaslat na vydavatelství text on-line publikace v nepřepisovatelném formátu, který bude nadále předán vydavatelstvím Národní knihovně ČR.

 

Při nedodržení výše uvedených podmínek editor/autor zajistí stažení sborníku, resp. opravu ve všech výtiscích.