Přihlásit k webu

Poslání knihovny

UKN plní své úkoly tím, že:

  • účelně doplňuje fondy potřebné pro činnost školy
  • centrálně odborně zpracovává fondy podle platných směrnic a s využitím moderních informačních technologií
  • zprostředkovává využívání automatizovaných rešerší z databází
  • vhodnými formami soustavně informuje pedagogické a vědeckovýzkumné pracovníky školy a studenty o nové literatuře příslušné specializace
  • půjčuje registrovaným uživatelům dokumenty ze svých fondů, je zapojena do meziknihovní výpůjční služby
  • udržuje a rozšiřuje výměnné styky a prohlubuje spolupráci s partnerskými institucemi doma i v zahraničí
  • provádí samostatnou vědeckou, vzdělávací a tvůrčí činnost

UKN je odborným knihovnickým střediskem, které řídí a organizuje knihovnické práce na celé škole. Úkoly z toho vyplývající plní zejména tím, že:

  • provádí pro celou školu ústředně nákup knih, časopisů a jiných materiálů v rámci stanoveného plánu a rozpočtu a zajišťuje všechny s tím spojené evidenční a administrativní práce
  • dbá na to, aby knihovnické, dokumentační a vědecko-informační práce na TUL byly prováděny podle platných zásad knihovnické a informační techniky
  • dodržuje příslušné právní předpisy v této oblasti