Přihlásit k webu

DSpace ✍

Tato služba umožňuje uživateli archivovat své knihy, bakalářské práce a podobné dokumenty
v repozitáři DSpace

Nahráním souboru autor souhlasí s uložením a zveřejněním plného textu dokumentu v repozitáři DSpace TUL.

Žádost o archivaci dokumentu nám můžete zaslat také přes formulář.

Provozní doba:
pondělí- pátek 8:00- 12:00

Kontakt:  
email: marketa.trykarova@tul.cz
tel.:

485 352 230