Přihlásit k webu

Akvizice a o čem je

Akvizice dokumentů je činnost knihovny pro doplňování knihovního fondu. Doplňované dokumenty jsou vybírány podle profilu fondu knihovny, požadavků čtenářů a financí knihovny. TDKIV definuje akvizici jako „zjišťování, vybírání a získávání dokumentů do fondu knihovny s ohledem na funkce, zaměření a poslání knihovny, obsahovou strukturu jejího fondu a potřeby jejích uživatelů." Akviziční činnost vykonává vždy odborný pracovník instituce neboli akvizitér, v případě UKN TUL je to paní Naďa Haščáková.

Knihovna buduje knihovní fond podle místních podmínek. Kvalita knihovního fondu není závislá na jeho velikosti, nýbrž na jeho obsahu a aktuálnosti. Fond má být pravidelně doplňován novými tituly a zastaralé, opotřebované dokumenty mají být pravidelně z fondu vyřazovány.

Každá instituce budující knihovní fond si určuje vlastní akviziční politiku- zásady při budování fondu s ohledem na zaměření knihovny a potřeby uživatelů. „Součástí akviziční politiky je identifikace akvizičních zdrojů, stanovení primárních a sekundárních způsobů akvizice, druhů a tematiky čtenářského určení dokumentů a další kritéria pro získávání dokumentů do fondu knihovny".

Druhy akvizice:

Průběžná- v pravidelných časových intervalech se doplňuje fond, získávání nově vycházejících dokumentů.
Retrospektivní- získání starších dokumentů, které již v minulosti vyšly. Důvodem pro získání takto starších dokumentů může být např. zničený nebo poškozený dokument.
Individuální- zde je potřeba akvizičního pracovníka, který zná strukturu fondu a potřeby čtenářů.
Ústřední- u institucí, které jsou složeny z několika částí. Bývá proto účelně zřízené pracoviště, to rozesílá dokumenty do určených knihoven.
Kooperativní- spolupráce dvou a více knihoven. Účel je zefektivnit doplňování fondu.

 

Zdroje doplňování fondu:

Nákup je nejčastějším způsobem akvizice.
Dar je skutečnost, kdy knihovně fyzická či právnická osoba knihu věnuje do fondu. Knihovna může tento dar přijmout, stejně tak i odmítnout. Často se tímto způsobem získává do fondu firemní literatura.
Výměna publikací mezi knihovnami, kdy vyměněné publikace mají podobnou cenovou
a významovou hodnotu. Bývá to velmi často meziknihovní výpůjční služba, kterou poskytuje
i naše knihovna. Nesmí se vyměňovat publikace muzejní povahy, archiválie či kulturní památky.
Povinný výtisk- povinnost daná ze zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích
a dle vyhlášky č. 156/2003 Sb. Pro povinný výtisk periodické produkce platí zákon č.46/2000 Sb. Povinný výtisk jako zdroj akvizice fondu slouží pouze státem určeným institucím. Povinný výtisk nemůže být z fondu vyřazen.

Vstupní zpracování
Všechny získané dokumenty musí být zaevidovány v podobě knihovní jednotky. Je to každý samostatný svazek knihy, vázaný/ uložený do desek komplet periodik, novin, samostatné mapy, hudební nosiče atd. Vstupní zpracování zahrnuje verifikaci, adjustaci, signování, vedení evidence knihovního fondu a katalogizaci.

Dodávka dokumentů je přijímána na základě verifikace. Při verifikaci se ověří správnost dodávky pomocí průvodního dokladu (dodacího listu, faktury), je zkontrolován stav dokumentů, a zda cena odpovídá faktuře.

Označení získaného dokumentu jako vlastnictví dané instituce nazýváme adjustací. Knihovna označuje dokument příslušnými evidenčními, ochrannými a identifikačními ukazateli.

Co se týče akvizice v naši UKN TUL, můžete nám vaše tipy zasílat přes formulář, který je na našich webových stránkách- Formulář akvizice.


2. 4. 2019