Přihlásit k webu

Zdigitalizovaní oblíbenci

Každý začátek semestru je stejný - po oblíbencích se zapráší během jednoho dne a nám se stále množí rezervace a dotazy na knihy, které jsou již bohužel rozpůjčované.

Některé knihy z těchto oblíbených máme naštěstí i v elektronické podobě. Přístupné jsou ale jen
v síti LIANE a najdete je klasicky v našem katalogu. :) 

Seznam některých nejžádanějších knih: 

  • ALLISON, John a Paul EMMERSON. The business 2.0 B1+: intermadiate. Oxfod: Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-43788-3.
  • ALLISON, John, Jeremy TOWNEND a Paul EMMERSON. The business 2.0 B2: upper intermediate. Oxfod: Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-43796-8.
  • KRAFT, Jiří, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Ekonomie I. Vyd. 9., aktualiz. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-128-3.
  • BITTNEROVÁ, Daniela a Gerta PLAČKOVÁ. Louskáček 1: diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné (sbírka úloh). Vyd. 4., opr., rozš. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7494-015-6.
  • BITTNEROVÁ, Daniela a Gerta PLAČKOVÁ. Louskáček 2. Vydání 3. opravené, rozšířené. Liberec: Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-378-2.
  • HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-218-5.
  • KOCOUREK, Aleš. Mikroekonomie I: repetitorium a praktikum. Vyd. 2., upr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-708-6.
  • KRAFT, Jiří, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Mikroekonomie II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-770-3.
  • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.
  • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché. ISBN 80-247-1284-9.

Pro další tituly přejděte do katalogu. :) 

Pokud byste si nevěděli rady, napište buď paní Schusterové na: pavlina.schusterova@tul.cz.


5. 10. 2020